مشخصات فنی

  • جهت گرم کردن قالب و حفظ دماي قالب استفاده می شود اگرچه در دیگر کاربردها مشابه نیز کارایی دارد
  • براي کنترل حرارت آب در دستگاه از ترموستات دو مرحله اي با دقت بسیار بالا استفاده شده است