مشخصات فنی

  • مخلوط کردن مواد در این دستگاه از طریق اسکرو(ماردون) انجام می شود
  • یکی از مزیت هاي این دستگاه کوچک بودن و جابجایی راحت آن میباشد
  • طراحی این میکسر به گونه اي انجام شده است که در داخل آن جاي لوله موادکش در نظر گرفته شده است و با استفاده از موادکش عمل انتقال مواد به راحتی انجام پذیر است