مشخصات فنی

مدل هاي میکسر MX ساخت این کارخانه بصورت ماردونی می باشد و مزیت این نوع میکسرها عبارت است از

  • امکان ساخت در ظرفیت هاي مختلف
  • به لحاظ ثابت بودن مخزن نسبت به میکسرهاي گردشی ایمنی بیشتري دارند
  • زمان کمتري براي مخلوط کردن نیاز دارند
  • مخلوط کردن مواد در این دستگاه از طریق اسکرو (ماردون) انجام می شود