مشخصات فنی

  • داراي محافظ موتور
  • کم حجم از نظر اندازه با وزن کم
  • نصب آسان و قدرت مکش قوي
  • داراي قیف استیل
  • آژیر اتوماتیک براي اعلام اتمام مواد
  • این مدل براي مصارف تا 100 کیلوگرم در ساعت براي مواد نو مناسب می باشد