مشخصات فنی

  • مواد کش زمینی تکفاز براي مصارف تا 130 کیلوگرم در ساعت براي موادهاي نو و آسیابی مناسب می باشد
  • یکی از مزیت هاي این دستگاه طراحی در نوع فیلتر و سهولت در تمیز کردن و یا تعویض فیلتر میباشد