مشخصات فنی

  • با استفاده از میکسر رنگ اتوماتیک مقدار رنگ ترکیبی با مواد اولیه به طور یکنواخت انجام خواهد شد
  • با تنظیم دقیق این دستگاه جنس رنگ بطور دائم یکنواخت باقی خواهد ماند
  • هرگز یک حجم زیادي از مواد و رنگ ترکیبی بوجود نمی آید به همین علت از هدر رفتن رنگ جلوگیري می نماید
  • دستگاه میکسر رنگ قابلیت اضافه نمودن هم زمان چندید رنگ را دارا می باشد
  • این دستگاه با تغییر ماردون هاي مختلف قابلیت اضافه نمودن مستربچ از 100 گرم تا 40 کیلوگرم در ساعت را دارا می باشد