گازگیر مواد پلاستیک

گازگیری مواد پلاستیک و رطوبت گیری آن ها یکی از عوامل اصلی در بهبود پلاستیک های مهندسی می باشد. پلاستیک های مهندسی در هنگام فرایند تولید و حمل و نقل ممکن است مقداری رطوبت جذب کنند که این رطوبت باید از پلاستیک و پلیمرها خارج شود. همچنین قبل از شروع فرآیند تولید پلاستیک، پلیمرها مقداری […]