وکیوم لیفت

وکیوم لیفتر به دستگاهی گفته می شود که توسط تخلیه هوا و کمک ایجاد خلا ، می تواند اجسامی مانند کیسه مواد ، کارتن ، شیشه … را تا وزن ۳۵ کیلوگرم را بارگیري و جابه جا کند.

جابه جایی کیسه هاي مواد مشکل شایع براي بسیاري از صنایع می باشد
لیفتر هاي وکیومی راه حل مناسبی براي جابه جایی کیسه هاي مواد می باشد

این عمل به روشی ایمن ، کارآمد و مقرون به صرفه انجام می شود
این دستگاه جابه جایی را آسان کرده و کار نیروي انسانی را خیلی راحت میکند و از صدمات ناشی از بلند کردن کیسه مواد جلوگیري می کند