مشخصات فنی

مزایاي استفاده از گازگیرهاي کنار دستگاه

  • توزیع یکنواخت حرارت:کاهش زمان خشک کردن(بازده بالا)
  • کنترل حرارت دقیق
  • دقت بسیار بالا با کنترل عالی
  • طراحی کم حجم از نظر اندازه و طرز کار آسان
  • افزایش سرعت سیکل تزریق و کاهش زمان ذوب با پیش گرم
  • صرفه جویی در انرژي برق
  • تولید رطوبت گیر از 25 کیلوگرم تا 2000 کیلوگرم طبق سفارش
  • قابلیت گازگیري در دو مرحله براي گازگیري بهتر
  • جابه جایی آسان دستگاه