مشخصات فنی

میکسر گازگیردار بالابردار

  • این دستگاه قابلیت مخلوط کردن و گرم کردن مواد به صورت همزمان را دارا می باشد
  • همچنین از این دستگاه می توان بصورت مجزا استفاده کرد
  • در این دستگاه به علت همزمانی میکس و گرم شدن مواد ، کیفیت گازگیري افزایش می یابد
  • انتقال و مخلوط کردن مواد در این دستگاه از طریق اسکرو(ماردون) انجام می شود
  • از بالابر این دستگاه جهت انتقال مواد استفاده می شود

میکسر گازگیردار

  • این دستگاه قابلیت مخلوط کردن و گرم کردن مواد به صورت همزمان را دارا می باشد
  • همچنین از این دستگاه می توان بصورت مجزا استفاده کرد
  • در این دستگاه به علت همزمانی میکس و گرم شدن مواد کیفیت گازگیري بهبود یافته