مشخصات فنی

کاربرد موادکش های چند قلو انتقال مواد برای چندیدن دستگاه با یک موتور مکش می باشد

  • انتقال مواد از سیلو به سالن تولید
  • جلوگیری از هدر رفتن مواد
  • کم تر شدن نیروی انسانی و پایین آوردن هزینه ها