مشخصات فنی

کاربرد موادکش هاي مرکزي،انتقال مواد براي چندین دستگاه با یک موتور مکش میباشد

  • انتقال مواد از سالن مواد (میکسرها و آسیاب ها) به سالن تولید بدون محدودیت تعداد دستگاههاي تولید به دلیل حمل و نقل نکردن توسط نیروي انسانی از هدر رفتن مواد می توان جلوگیري شود.
  • به دلیل انتقال مواد به صورت اتوماتیک هیچ گاه تولید براي نداشتن مواد متوقف نمی شود
  • در این سیستم هیچگاه موادهاي گوناگون با رنگ هاي مختلف با هم مخلوط نمی شوند

نحوه اجراي موادکش مرکزي

  • ابتدا از سالن انبار مواد به سالن تولید با توجه به ظرفیت تولید (مقدار مصرف مواد) طول مسیر و با توجه به قدرت موتور یک عدد شیلنگ مکش مشترك بین تمامی دستگاه ها کشیده شده، سپس به تعداد دستگاه ها از سالن انبار مواد، براي هر دستگاه یک عدد شیلنگ مواد کشیده شده که کار انتقال مواد را براي هر دستگاه انجام می دهد
  • عملکرد این دستگاه به گونه اي می باشد که ابتدا مکش مواد از دستگاه شماره 1 آغاز شده و تا آخرین دستگاه مکش ادامه پیدا می کند. سپس پس از پر شدن تمامی دستگاه ها، موادکش خاموش شده و تا فرمان مجدد موادکش خاموش می ماند . با مصرف مواد، اولین دستگاهی که نیاز به مواد داشته باشد ، موادکش روشن شده و انتقال مواد انجام می پذیرد
موادکش-مرکزی
موادکش-مرکزی-2
موادکش-مرکزی-3
موادکش-مرکزی-4
موادکش-مرکزی-5
موادکش-مرکزی-8