مشخصات فنی

  • با استفاده از موادکش هاي زمینی سه فاز می توان مواد را در فواصل طولانی تر جابه جا کرد
  • مزیت استفاده از مواد کش پربودن همیشگی دستگاههاي تولید بوده و هیچ وقت تولید براي نداشتن مواد متوقف نمی شود

امکانات

  • افزایش عمر موتور به دلیل استفاده از سیستم اضافه بار موتور داراي آلارم صوتی جهت کمبود مواد
  • سهولت در تمیز کردن فیلتر به دلیل طراحی و در دسترس بودن فیلتر