مشخصات فنی

مزایا

  • فیلتر پاك کن تمام اتوماتیک قابلیت تمیز کردن فیلتر به صورت اتوماتیک به وسیله باد را دارا می باشد
  • محافظت از موتور در مقابل گردو خاك مواد آسیابی
  • پاك کردن فیلتر بدون دخالت نیروي انسانی