مشخصات فنی

  • میکسر رنگ پت قابلیت مخلوط کردن خودکار مواد رنگی و مستربچ را با نسبت هاي تعیین شده را دارد
  • این دستگاه مخصوص مواد پت و موادهاي با دماي ذوب بالا می باشد
  • از مزایاي این دستگاه قابلیت خنک کاري با آب میباشد که از کلوخه کردن مواد جلوگیري می کند